Information Management

กลับไปยังหน้าแรก

รายละเอียด..

 

ระบบงานจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ (IM)

โรงพยาบาลแว้ง อำเภอแว้ง จังนราธิวาส

  •   หน้าที่และเป้าหมาย

  1. หน้าที่ : เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศ การจัดการข้อมูล กำหนดตัวชี้วัดองค์กร สอดคล้องงานยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ทำหน้าที่ดูแลการใช้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ทั้งในรูป Electronic file และเอกสาร ในงานดูแลผู้ป่วย งานธุรการ งานการเงิน งานบริหาร ระบบเครือข่ายให้มีความพร้อมใช้งาน ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ อย่างถูกต้อง ทันเวลา และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยในปี 2552 ได้ใช้โปรแกรม Hos XP มาใช้จัดเก็บข้อมูล และเชื่อมโยงทุกจุดบริการผู้ป่วย มีการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอกโดยใช้ระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูง ADSL + Leased line ของ TOT
  2. เป้าหมาย : เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานในโรงพยาบาลและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และลดขั้นตอนการทำงาน
  •   วัตถุประสงค์

  1. วางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
  2. วางระบบให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล และสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารการดูแลผู้ป่วยและพัฒนาคุณภาพ
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลให้ถูกต้อง ทันเวลา นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนได้ถูกต้อง

เอกสารดาวโหลด:

Servive Profile IM