รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (EB15) )ประจำปี 2562

    เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

      Acharan : 2019-07-06

 

ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB15.หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1489