รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

      AdminIT_11440 : 2021-09-02

 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลปัจจุบัน
  • EB 9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 
  • EB 9.1.2 โครงการ 
  • EB 9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 
  • EB 9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
  • EB 9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 
  • EB 9.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 196