รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

    ผลประโยชน์รือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

      AdminIT_11440 : 2021-09-02

 

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรบ/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

  • EB 22.1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ 
  • EB 22.1.2 โครงการ 
  • EB 22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
  • EB 22.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงาน 
  • EB 22.4 รายงานผลการจัดโครงการ กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
  • EB 22.5 ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ กิจกรรม 

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 210