วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ

กลับไปยังหน้าแรก

รายละเอียด..

วิสัยโรงพยาบาลทัศน์แว้ง (Vision)

  โรงพยาบาลชุมชนชายแดนใต้ที่มีคุณภาพ องค์กรเข้มแข็ง ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

พันธกิจ (Mission)

   1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชนชายแดนใต้

   2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

   3. ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน

   4. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเน้น

   การค้นหาและการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency)

   การประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย

ค่านิยมโรงพยาบาลแว้ง : WAENG

W : Team Work   การทำงานเป็นทีม
A : Attitude   มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
E : Ethic   การมีจริยธรรมในการทำงาน
N : Net Work   มีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
G : Good Service   การให้บริการที่ดี